Dobra praktyka higieniczna, czym jest?

Dobra praktyka higieniczna to działania, które muszą zostać podjęte i warunki higieniczne, które muszą zostać spełnione i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji wyrobu sterylnego, aby zapewnić bezpieczeństwo zabiegowe.
To działania:
Do świadomego wdrożenia i stosowania zasad higieny. Na wielu poziomach, mówię o stanie technicznym infrastruktury i urządzeń, czystości i porządku, korzystania z dobrej jakości wody. Prawidłowości i skuteczności prowadzonych procesów dekontaminacji oraz stosowanych środków myjących i dezynfekujących. Prawidłowości usuwania ścieków oraz gromadzenia i usuwania odpadów stałych, w tym odpadów niebezpiecznych. Aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych. Kwalifikacji pracowników w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednich do wykonywanej pracy oraz sposobu ich postępowania na stanowiskach pracy. Skuteczności zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami itp.
Masz pytania? Napisz do mnie!
biuro@akademiahigieny.pl